Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《匸部》

Library Resources
8373 匸部:
匸:衺徯,有所俠藏也。从乚,上有一覆之。凡匸之屬皆从匸。讀與傒同。

8374 匸部:
區:踦區,藏匿也。从品在匸中。品,眾也。

8375 匸部:
匿:亡也。从匸若聲。讀如羊騶箠。

8376 匸部:
㔷:側逃也。从匸丙聲。一曰箕屬。

8377 匸部:
匽:匿也。从匸妟聲。

8378 匸部:
医:盛弓弩矢器也。从匸从矢。《國語》曰:「兵不解医。」

8379 匸部:
匹:四丈也。从八、匸。八揲一匹,八亦聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/xi-bu5