Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《血部》

Library Resources
3150 血部:
血:祭所薦牲血也。从皿,一象血形。凡血之屬皆从血。

3151 血部:
衁:血也。从血亡聲。《春秋傳》曰:「士刲羊,亦無𥁃也。」

3152 血部:
衃:凝血也。从血不聲。

3153 血部:
𧗁:气液也。从血𦘔聲。

3154 血部:
𧖨:定息也。从血,甹省聲。讀若亭。

3155 血部:
衄:鼻出血也。从血丑聲。

3156 血部:
𧗕:腫血也。从血,䢉省聲。

3157 血部:
𧖺:血醢也。从血䏙聲。《禮記》有𧖺醢,以牛乾脯、粱、𥶶、鹽、酒也。

3158 血部:
𧗎:醢也。从血菹聲。

3159 血部:
𧗓:以血有所刏涂祭也。从血幾聲。

3160 血部:
卹:憂也。从血卩聲。一曰鮮少也。

3161 血部:
衋:傷痛也。从血、聿,皕聲。《周書》曰:「民冈不衋傷心。」

3162 血部:
䘓:羊凝血也。从血臽聲。

3163 血部:
盇:覆也。从血、大。

3164 血部:
衊:污血也。从血蔑聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/xie-bu