Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《广部》

Books referencing 《广部》 Library Resources
5890 广部:
广:因广為屋,象對剌高屋之形。凡广之屬皆从广。讀若儼然之儼。

5891 广部:
府:文書藏也。从广付聲。

5892 广部:
廱:天子饗飲辟廱。从广雝聲。

5893 广部:
庠:禮官養老。夏曰校,殷曰庠,周曰序。从广羊聲。

5894 广部:
廬:寄也。秋冬去,春夏居。从广盧聲。

5895 广部:
庭:宮中也。从广廷聲。

5896 广部:
𢊺:中庭也。从广畱聲。

5897 广部:
庉:樓牆也。从广屯聲。

5898 广部:
庌:廡也。从广牙聲。《周禮》曰:「夏庌馬。

5899 广部:
廡:堂下周屋。从广無聲。

5900 广部:
㢚:廡也。从广虜聲。讀若鹵。

5901 广部:
庖:廚也。从广包聲。

5902 广部:
廚:庖屋也。从广尌聲。

5903 广部:
庫:兵車藏也。从車在广下。

5904 广部:
廏:馬舍也。从广㲃聲。《周禮》曰:「馬有二百十四匹為廏,廏有僕夫。」

5905 广部:
序:東西牆也。从广予聲。

5906 广部:
廦:牆也。从广辟聲。

5907 广部:
廣:殿之大屋也。从广黃聲。

5908 广部:
廥:芻藁之藏。从广會聲。

5909 广部:
庾:水槽倉也。从广臾聲。一曰倉無屋者。

5910 广部:
庰:蔽也。从广幷聲。

5911 广部:
廁:清也。从广則聲。

5912 广部:
廛:一畝半,一家之居。从广、里、八、土。

5913 广部:
㡲:屋牝瓦下。一曰維綱也。从广,𨳮省聲。讀若環。

5914 广部:
𢊕:屋階中會也。从广怱聲。

5915 广部:
㢋:廣也。从广侈聲。《春秋國語》曰:「俠溝而㢋我。」

5916 广部:
廉:庂也。从广兼聲。

5917 广部:
㢉:開張屋也。从广秅聲。濟陰有㢉縣。

5918 广部:
龐:高屋也。从广龍聲。

5919 广部:
底:山居也。一曰下也。从广氐聲。

5920 广部:
庢:礙止也。从广至聲。

5921 广部:
廮:安止也。从广嬰聲。鉅鹿有廮陶縣。

5922 广部:
𢇷:舍也。从广犮聲。《》曰:「召伯所𢇷。」

5923 广部:
庳:中伏舍。从广卑聲。一曰屋庳。或讀若逋。

5924 广部:
庇:蔭也。从广比聲。

5925 广部:
庶:屋下眾也。从广、炗。炗,古文光字。

5926 广部:
庤:儲置屋下也。从广寺聲。

5927 广部:
廙:行屋也。从广異聲。

5928 广部:
廔:屋麗廔也。从广婁聲。一曰穜也。

5929 广部:
㢈:屋从上傾下也。从广隹聲。

5930 广部:
廢:屋頓也。从广發聲。

5931 广部:
庮:久屋朽木。从广酉聲。《周禮》曰:「牛夜鳴則𢉷。」臭如朽木。

5932 广部:
廑:少劣之居。从广堇聲。

5933 广部:
廟:尊先祖皃也。从广朝聲。

5934 广部:
㡹:人相依㡹也。从广且聲。

5935 广部:
𢉥:屋迫也。从广曷聲。

5936 广部:
㡿:郤屋也。从广屰聲。

5937 广部:
廞:陳輿服於庭也。从广欽聲。讀若歆。

5938 广部:
廫:空虚也。从广膠聲。

5939 广部:
廈:屋也。从广夏聲。

5940 广部:
廊:東西序也。从广郎聲。《漢書》通用郎。

5941 广部:
廂:廊也。从广相聲。

5942 广部:
庪:祭山曰庪縣。从广技聲。

5943 广部:
庱:地名。从广,未詳。

5944 广部:
廖:人姓。从广,未詳。當是省廫字尔。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/yan-bu3