Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《頁部》

Books referencing 《頁部》 Library Resources
5570 頁部:
頁:頭也。从𦣻从儿。古文䭫首如此。凡頁之屬皆从頁。𦣻者,䭫首字也。

5571 頁部:
頭:首也。从頁豆聲。

5572 頁部:
顔:眉目之閒也。从頁彥聲。

5573 頁部:
頌:皃也。从頁公聲。

5574 頁部:
𩑒:顱也。从頁乇聲。

5575 頁部:
顱:𩑒顱,首骨也。从頁盧聲。

5576 頁部:
𩕾:顚頂也。从頁𡚇聲。

5577 頁部:
顚:頂也。从頁眞聲。

5578 頁部:
頂:顚也。从頁丁聲。

5579 頁部:
顙:頟也。从頁桑聲。

5580 頁部:
題:頟也。从頁是聲。

5581 頁部:
頟:顙也。从頁各聲。

5582 頁部:
頞:鼻莖也。从頁安聲。

5583 頁部:
頯:權也。从頁𢌳聲。

5584 頁部:
頰:面㫄也。从頁夾聲。

5585 頁部:
𩓓:頰後也。从頁𥃩聲。

5586 頁部:
頜:𩔞也。从頁合聲。

5587 頁部:
𩔞:頤也。从頁圅聲。

5588 頁部:
頸:頭莖也。从頁巠聲。

5589 頁部:
領:項也。从頁令聲。

5590 頁部:
項:頭後也。从頁工聲。

5591 頁部:
䪴:項枕也。从頁冘聲。

5592 頁部:
顀:出頟也。从頁隹聲。

5593 頁部:
𩑢:曲頤也。从頁不聲。

5594 頁部:
顩:𪙊皃。从頁僉聲。

5595 頁部:
䪳:面目不正皃。从頁尹聲。

5596 頁部:
頵:頭頵頵大也。从頁君聲。

5597 頁部:
䫟:面色顚䫟皃。从頁員聲。讀若隕。

5598 頁部:
䫡:頭頰長也。从頁兼聲。

5599 頁部:
碩:頭大也。从頁石聲。

5600 頁部:
頒:大頭也。从頁分聲。一曰鬢也。《》曰:「有頒其首。

5601 頁部:
顒:大頭也。从頁禺聲。《》曰:「其大有顒。

5602 頁部:
䫞:大頭也。从頁羔聲。

5603 頁部:
顝:大頭也。从頁骨聲。讀若魁。

5604 頁部:
願:大頭也。从頁原聲。

5605 頁部:
顤:高長頭。从頁堯聲。

5606 頁部:
𩕀:𩕀顤,高也。从頁敖聲。

5607 頁部:
𩓥:面前岳岳也。从頁岳聲。

5608 頁部:
𩒳:昧前也。从頁𡿯聲。讀若昧。

5609 頁部:
𩖊:面瘦淺𩖊𩖊也。从頁霝聲。

5610 頁部:
𩔀:頭蔽𩔀也。从頁㒸聲。

5611 頁部:
頑:㮯頭也。从頁元聲。

5612 頁部:
𩓸:小頭𩓸𩓸也。从頁枝聲。讀若規。

5613 頁部:
顆:小頭也。从頁果聲。

5614 頁部:
頢:短面也。从頁𠯑聲。

5615 頁部:
頲:狹頭頲也。从頁廷聲。

5616 頁部:
頠:頭閑習也。从頁危聲。

5617 頁部:
頷:面黃也。从頁含聲。

5618 頁部:
𩔃:面不正也。从頁爰聲。

5619 頁部:
頍:舉頭也。从頁支聲。《》曰:「有頍者弁。

5620 頁部:
𩑦:內頭水中也。从頁、𠬸,𠬸亦聲。

5621 頁部:
顧:還視也。从頁雇聲。

5622 頁部:
順:理也。从頁从巛。

5623 頁部:
䪾:顔色䪾䫰,愼事也。从頁㐱聲。

5624 頁部:
䫰:䪾䫰也。从頁粦聲。一曰頭少髮。

5625 頁部:
顓:頭顓顓謹皃。从頁耑聲。

5626 頁部:
頊:頭頊頊謹皃。从頁玉聲。

5627 頁部:
顉:低頭也。从頁金聲。《春秋傳》曰:「迎于門,顉之而巳。」

5628 頁部:
頓:下首也。从頁屯聲。

5629 頁部:
頫:低頭也。从頁,逃省。太史卜書,頫仰字如此。楊雄曰:人面頫。

5630 頁部:
頣:舉目視人皃。从頁臣聲。

5631 頁部:
𩕊:倨視人也。从頁善聲。

5632 頁部:
頡:直項也。从頁吉聲。

5633 頁部:
䪼:頭頡䪼也。从頁出聲。讀又若骨。

5634 頁部:
顥:白皃。从頁从景。《楚詞》曰:「天白顥顥。」南山四顥,白首人也。

5635 頁部:
䫶:大醜皃。从頁樊聲。

5636 頁部:
𩓞:好皃。从頁爭聲。《》所謂「𩓞首」。

5637 頁部:
頨:頭妍也。从頁,翩省聲。讀若翩。

5638 頁部:
顗:謹莊皃。从頁豈聲。

5639 頁部:
顅:頭鬢少髮也。从頁肩聲。《周禮》:「數目顅脰。

5640 頁部:
𩓽:無髮也。一曰耳門也。从頁囷聲。

5641 頁部:
𩑔:秃也。从頁气聲。

5642 頁部:
頛:頭不正也。从頁从耒。耒,頭傾也。讀又若《春秋》陳夏齧之齧。

5643 頁部:
䫌:傾首也。从頁卑聲。

5644 頁部:
䫔:司人也。一曰恐也。从頁契聲。讀若褉。

5645 頁部:
䫥:頭不正也。从頁鬼聲。

5646 頁部:
頗:頭偏也。从頁皮聲。

5647 頁部:
𩑣:顫也。从頁尤聲。

5648 頁部:
顫:頭不正也。从頁亶聲。

5649 頁部:
顑:飯不飽,面黃起行也。从頁咸聲。讀若戇。

5650 頁部:
顲:面䫲顲皃。从頁𤎭聲。

5651 頁部:
煩:熱頭痛也。从頁从火。一曰焚省聲。

5652 頁部:
𩕺:癡,不聦明也。从頁𧱏聲。

5653 頁部:
頪:難曉也。从頁、米。一曰鮮白皃。从粉省。

5654 頁部:
顦:顦顇也。从頁焦聲。

5655 頁部:
顇:顦顇也。从頁卒聲。

5656 頁部:
䫒:繫頭殟也。从頁昏聲。

5657 頁部:
頦:醜也。从頁亥聲。

5658 頁部:
䫏:醜也。从頁其聲。今逐疫有䫏頭。

5659 頁部:
𥸤:呼也。从頁籥聲。讀與籥同。《商書》曰:「率𥸤眾戚。」

5660 頁部:
顯:頭明飾也。从頁㬎聲。

5661 頁部:
𩔊:選具也。从二頁。

5662 頁部:
預:安也。案:經典通用豫。从頁,未詳。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/ye-bu