Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《酉部》

Books referencing 《酉部》 Library Resources
9755 酉部:
酉:就也。八月黍成,可為酎酒。象古文酉之形。凡酉之屬皆从酉。

9756 酉部:
酒:就也,所以就人性之善惡。从水从酉,酉亦聲。一曰造也,吉凶所造也。古者儀狄作酒醪,禹嘗之而美,遂䟽儀狄。杜康作秫酒。

9757 酉部:
𨢊:𥶶生衣也。从酉冡聲。

9758 酉部:
䤁:孰𥶶也。从酉甚聲。

9759 酉部:
釀:醞也。作酒曰釀。从酉襄聲。

9760 酉部:
醞:釀也。从酉𥁕聲。

9761 酉部:
𨠒:酒疾孰也。从酉弁聲。

9762 酉部:
酴:酒母也。从酉余聲。讀若廬。

9763 酉部:
釃:下酒也。一曰醇也。从酉麗聲。

9764 酉部:
䣺:𨢌酒也。从酉肙聲。

9765 酉部:
𨢌:䣺也。从酉鬲聲。

9766 酉部:
醴:酒一宿孰也。从酉豊聲。

9767 酉部:
醪:汁滓酒也。从酉翏聲。

9768 酉部:
醇:不澆酒也。从酉𦎫聲。

9769 酉部:
醹:厚酒也。从酉需聲。《》曰:「酒醴惟醹。」

9770 酉部:
酎:三重醇酒也。从酉,从時省。《明堂月令》曰:「孟秋,天子飲酎。」

9771 酉部:
醠:濁酒也。从酉盎聲。

9772 酉部:
醲:厚酒也。从酉農聲。

9773 酉部:
䤊:酒也。从酉茸聲。

9774 酉部:
酤:一宿酒也。一曰買酒也。从酉古聲。

9775 酉部:
𨢮:酒也。从酉,𥏼省。

9776 酉部:
𨣨:泛齊,行酒也。从酉監聲。

9777 酉部:
䤗:酒味淫也。从酉,竷省聲。讀若《春秋傳》曰「美而豔」。

9778 酉部:
酷:酒厚味也。从酉告聲。

9779 酉部:
醰:酒味苦也。从酉覃聲。

9780 酉部:
䣪:酒色也。从酉巿聲。

9781 酉部:
配:酒色也。从酉己聲。

9782 酉部:
䣧:酒色也。从酉弋聲。

9783 酉部:
醆:爵也。一曰酒濁而微清也。从酉戔聲。

9784 酉部:
酌:盛酒行觴也。从酉勺聲。

9785 酉部:
醮:冠娶禮。祭。从酉焦聲。

9786 酉部:
䤐:歃酒也。从酉朁聲。

9787 酉部:
𨟴:少少㱃也。从酉勻聲。

9788 酉部:
醻:主人進客也。从酉𠷎聲。

9789 酉部:
醋:客酌主人也。从酉昔聲。

9790 酉部:
䤉:㱃酒俱盡也。从酉𥁑聲。

9791 酉部:
釂:㱃酒盡也。从酉,嚼省聲。

9792 酉部:
酣:酒樂也。从酉从甘,甘亦聲。

9793 酉部:
酖:樂酒也。从酉冘聲。

9794 酉部:
醧:私宴㱃也。从酉區聲。

9795 酉部:
醵:會㱃酒也。从酉豦聲。

9796 酉部:
酺:王德布,大㱃酒也。从酉甫聲。

9797 酉部:
醅:醉飽也。从酉咅聲。

9798 酉部:
醉:卒也。卒其度量,不至於亂也。一曰潰也。从酉从卒。

9799 酉部:
醺:醉也。从酉熏聲。《》曰:「公尸來燕醺醺。」

9800 酉部:
醟:䣱也。从酉,熒省聲。

9801 酉部:
䣱:醉醟也。从酉句聲。

9802 酉部:
酲:病酒也。一曰醉而覺也。从酉呈聲。

9803 酉部:
醫:治病工也。殹,惡姿也;醫之性然。得酒而使,从酉。王育說。一曰殹,病聲。酒所以治病也。《周禮》有醫酒。古者巫彭初作醫。

9804 酉部:
莤:禮祭,束茅,加于祼圭,而灌鬯酒,是為莤。象神歆之也。一曰莤,榼上塞也。从酉从艸。《春秋傳》曰:「尔貢包茅不入,王祭不供,無以莤酒。」

9805 酉部:
醨:薄酒也。从酉离聲。讀若離。

9806 酉部:
䤘:酢也。从酉韱聲。

9807 酉部:
酸:酢也。从酉夋聲。關東謂酢曰酸。

9808 酉部:
酨:酢𤖅也。从酉𢦔聲。

9809 酉部:
醶:酢𤖅也。从酉僉聲。

9810 酉部:
酢:醶也。从酉乍聲。

9811 酉部:
酏:黍酒也。从酉也聲。一曰甜也。賈侍中說:酏為鬻清。

9812 酉部:
𨡓:盬也。从肉从酉,酒以和𨡓也;爿聲。

9813 酉部:
醢:肉𨡓也。从酉、𥁓。

9814 酉部:
𨡭:𨡭䤅,榆𨡓也。从酉敄聲。

9815 酉部:
䤅:𨡭䤅也。从酉俞聲。

9816 酉部:
酹:餟祭也。从酉寽聲。

9817 酉部:
𨢡:擣榆𨡓也。从酉畢聲。

9818 酉部:
䤎:𨡓也。从酉矞聲。

9819 酉部:
䣼:雜味也。从酉京聲。

9820 酉部:
䤔:闕。

9821 酉部:
䣸:闕。

9822 酉部:
酪:乳𤖅也。从酉各聲。

9823 酉部:
醐:醍醐,酪之精者也。从酉胡聲。

9824 酉部:
酩:酩酊,醉也。从酉名聲。

9825 酉部:
酊:酩酊也。从酉丁聲。

9826 酉部:
醒:醉解也。从酉星聲。按:酲字注云:一曰醉而覺也。則古酲,亦音醒也。

9827 酉部:
醍:清酒也。从酉是聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/you-bu2