Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《雨部》

Library Resources
7485 雨部:
雨:水从雲下也。一象天,冂象雲,水霝其閒也。凡雨之屬皆从雨。

7486 雨部:
靁:陰陽薄動靁雨,生物者也。从雨,畾象回轉形。

7487 雨部:
霣:雨也。齊人謂靁為霣。从雨員聲。一曰雲轉起也。

7488 雨部:
霆:雷餘聲也鈴鈴。所以挺出萬物。从雨廷聲。

7489 雨部:
霅:霅霅,震電皃。一曰眾言也。从雨,譶省聲。

7490 雨部:
電:陰陽激燿也。从雨从申。

7491 雨部:
震:劈歴,振物者。从雨辰聲。《春秋傳》曰:「震夷伯之廟。

7492 雨部:
䨮:凝雨,說物者。从雨彗聲。

7493 雨部:
霄:雨䨘為霄。从雨肖聲。齊語也。

7494 雨部:
䨷:稷雪也。从雨𢿱聲。

7495 雨部:
雹:雨冰也。从雨包聲。

7496 雨部:
霝:雨零也。从雨,𠱠象𩂣形。《》曰:「霝雨其濛。」

7497 雨部:
𩂣:雨零也。从雨各聲。

7498 雨部:
零:餘雨也。从雨令聲。

7499 雨部:
𩆵:小雨財𩂣也。从雨鮮聲。讀若斯。

7500 雨部:
霢:霢霂,小雨也。从雨脈聲。

7501 雨部:
霂:霢霂也。从雨沐聲。

7502 雨部:
𩆑:小雨也。从雨酸聲。

7503 雨部:
𩃔:微雨也。从雨㦰聲。又讀若芟。

7504 雨部:
𩅉:小雨也。从雨眾聲。《明堂月令》曰:「𩅉雨。」

7505 雨部:
霃:久陰也。从雨沈聲。

7506 雨部:
𩄡:久雨也。从雨兼聲。

7507 雨部:
𩄙:久雨也。从雨圅聲。

7508 雨部:
霖:雨三日已往。从雨林聲。

7509 雨部:
𩂢:霖雨也。南陽謂霖𩂢。从雨㐺聲。

7510 雨部:
𩄚:雨聲。从雨眞聲。讀若資。

7511 雨部:
䨞:雨皃。方語也。从雨禹聲。讀若禹。

7512 雨部:
𩅼:小雨也。从雨僉聲。

7513 雨部:
霑:雨𩃵也。从雨沾聲。

7514 雨部:
𩃵:濡也。从雨染聲。

7515 雨部:
𩅸:屋水流也。从雨畱聲。

7516 雨部:
屚:屋穿水下也。从雨在尸下。尸者,屋也。

7517 雨部:
䨣:雨濡革也。从雨从革。讀若膊。

7518 雨部:
霽:雨止也。从雨齊聲。

7519 雨部:
霋:霽謂之霋。从雨妻聲。

7520 雨部:
霩:雨止雲罷皃。从雨郭聲。

7521 雨部:
露:潤澤也。从雨路聲。

7522 雨部:
霜:喪也。成物者。从雨相聲。

7523 雨部:
霚:地气發,天不應。从雨敄聲。

7524 雨部:
霾:風雨土也。从雨貍聲。《》曰:「終風且霾。

7525 雨部:
霿:天气下,地不應,曰霿。霿,晦也。从雨瞀聲。

7526 雨部:
霓:屈虹,青赤,或白色,陰气也。从雨兒聲。

7527 雨部:
𩅀:寒也。从雨執聲。或曰:早霜。讀若《春秋傳》「墊阨」。

7528 雨部:
雩:夏祭,樂于赤帝,以祈甘雨也。从雨于聲。

7529 雨部:
需:𩓣也。遇雨不進,止𩓣也。从雨而聲。《》曰:「雲上於天,需。」

7530 雨部:
䨒:水音也。从雨羽聲。

7531 雨部:
霞:赤雲气也。从雨叚聲。

7532 雨部:
霏:雨雲皃。从雨非聲。

7533 雨部:
霎:小雨也。从雨妾聲。

7534 雨部:
䨴:黮䨴雲黑皃。从雨對聲。

7535 雨部:
靄:雲皃。从雨,藹省聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/yu-bu6