Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《魚部》

Library Resources
7538 魚部:
魚:水蟲也。象形。魚尾與燕尾相似。凡魚之屬皆从魚。

7539 魚部:
䲊:魚子已生者。从魚,憜省聲。

7540 魚部:
鮞:魚子也。一曰魚之美者,東海之鮞。从魚而聲。讀若而。

7541 魚部:
魼:魚也。从魚去聲。

7542 魚部:
𩹾:魚。似鼈,無甲,有尾,無足,口在腹下。从魚納聲。

7543 魚部:
鰨:虛鰨也。从魚𦐇聲。

7544 魚部:
鱒:赤目魚。从魚尊聲。

7545 魚部:
𩻜:魚也。从魚猌聲。

7546 魚部:
鰫:魚也。从魚容聲。

7547 魚部:
䱬:魚也。从魚胥聲。

7548 魚部:
鮪:鮥也。《周禮》:「春獻王鮪。」从魚有聲。

7549 魚部:
䱭:鯍也。《周禮》謂之䱴。从魚恆聲。

7550 魚部:
𩶡:䱴𩶡也。从魚巟聲。

7551 魚部:
鮥:叔鮪也。从魚各聲。

7552 魚部:
鯀:魚也。从魚系聲。

7553 魚部:
鰥:魚也。从魚眔聲。李陽冰曰:「當从𥊽省。」

7554 魚部:
鯉:鱣也。从魚里聲。

7555 魚部:
鱣:鯉也。从魚亶聲。

7556 魚部:
鱄:魚也。从魚專聲。

7557 魚部:
鮦:魚名。从魚同聲。一曰𩽵也。讀若絝襱。

7558 魚部:
𩽵:鮦也。从魚蠡聲。

7559 魚部:
䱾:魚名。一名鯉,一名鰜。从魚婁聲。

7560 魚部:
鰜:魚名。从魚兼聲。

7561 魚部:
鯈:魚名。从魚攸聲。

7562 魚部:
䱏:魚名。从魚豆聲。

7563 魚部:
鯾:魚名。从魚便聲。

7564 魚部:
魴:赤尾魚。从魚方聲。

7565 魚部:
鱮:魚名。从魚與聲。

7566 魚部:
鰱:魚名。从魚連聲。

7567 魚部:
鮍:魚名。从魚皮聲。

7568 魚部:
䱂:魚名。从魚幼聲。讀若幽。

7569 魚部:
鮒:魚名。从魚付聲。

7570 魚部:
𩷏:魚名。从魚巠聲。

7571 魚部:
𩺀:魚名。从魚𦟝聲。

7572 魚部:
鱺:魚名。从魚麗聲。

7573 魚部:
鰻:魚名。从魚曼聲。

7574 魚部:
鱯:魚名。从魚蒦聲。

7575 魚部:
魾:大鱯也。其小者名鮡。从魚丕聲。

7576 魚部:
鱧:鱯也。从魚豊聲。

7577 魚部:
𩸄:鱧也。从魚果聲。

7578 魚部:
鱨:揚也。从魚嘗聲。

7579 魚部:
鱏:魚名。从魚覃聲。傳曰:「伯牙鼓琴,鱏魚出聽。」

7580 魚部:
鯢:剌魚也。从魚兒聲。

7581 魚部:
鰼:鰌也。从魚習聲。

7582 魚部:
鰌:鰼也。从魚酋聲。

7583 魚部:
鯇:魚名。从魚完聲。

7584 魚部:
魠:哆口魚也。从魚乇聲。

7585 魚部:
鮆:飲而不食,刀魚也。九江有之。从魚此聲。

7586 魚部:
鮀:鮎也。从魚它聲。

7587 魚部:
鮎:𩷑也。从魚占聲。

7588 魚部:
𩷑:鮀也。从魚妟聲。

7589 魚部:
鮷:大鮎也。从魚弟聲。

7590 魚部:
䲚:魚名。从魚賴聲。

7591 魚部:
𩻛:魚名。从魚朁聲。

7592 魚部:
䱵:魚名。从魚翁聲。

7593 魚部:
䱤:魚名。从魚臽聲。

7594 魚部:
鱖:魚名。从魚厥聲。

7595 魚部:
鯫:白魚也。从魚取聲。

7596 魚部:
鱓:魚名。皮可為鼓。从魚單聲。

7597 魚部:
鮸:魚名。出薉邪頭國。从魚免聲。

7598 魚部:
魵:魚名。出薉邪頭國。从魚分聲。

7599 魚部:
䲐:魚名。出樂浪潘國。从魚虜聲。

7600 魚部:
鰸:魚名。狀似蝦,無足,長寸,大如叉股,出遼東。从魚區聲。

7601 魚部:
鯜:魚名。出樂浪潘國。从魚妾聲。

7602 魚部:
䰽:魚名。出樂浪潘國。从魚巿聲。

7603 魚部:
䱡:魚名。出樂浪潘國。从魚匊聲。一曰䱡魚出江東,有兩乳。

7604 魚部:
魦:魚名。出樂浪潘國。从魚,沙省聲。

7605 魚部:
鱳:魚名。出樂浪潘國。从魚樂聲。

7606 魚部:
鮮:魚名。出貉國。从魚,羴省聲。

7607 魚部:
鰅:魚名。皮有文,出樂浪東暆。神爵四年,初捕收輸考工。周成王時,揚州獻鰅。从魚禺聲。

7608 魚部:
鱅:魚名。从魚庸聲。

7609 魚部:
鰂:烏鰂,魚名。从魚則聲。

7610 魚部:
鮐:海魚名。从魚台聲。

7611 魚部:
鮊:海魚名。从魚白聲。

7612 魚部:
鰒:海魚名。从魚复聲。

7613 魚部:
鮫:海魚,皮可飾刀。从魚交聲。

7614 魚部:
䲔:海大魚也。从魚畺聲。《春秋傳》曰:「取其䲔鯢。」

7615 魚部:
鯁:魚骨也。从魚更聲。

7616 魚部:
鱗:魚甲也。从魚粦聲。

7617 魚部:
鮏:魚臭也。从魚生聲。

7618 魚部:
鱢:鮏臭也。从魚喿聲。《周禮》曰:「膳膏鱢。」

7619 魚部:
鮨:魚䏽醬也。出蜀中。从魚旨聲。一曰鮪魚名。

7620 魚部:
鮺:藏魚也。南方謂之䰼,北方謂之鮺。从魚,差省聲。

7621 魚部:
䰼:鮺也。一曰大魚為鮺,小魚為䰼。从魚今聲。

7622 魚部:
鮑:饐魚也。从魚包聲。

7623 魚部:
魿:蟲連行紆行者。从魚令聲。

7624 魚部:
鰕:魵也。从魚叚聲。

7625 魚部:
鰝:大鰕也。从魚高聲。

7626 魚部:
鯦:當互也。从魚咎聲。

7627 魚部:
魧:大貝也。一曰魚膏。从魚亢聲。讀若岡。

7628 魚部:
𩶁:蚌也。从魚丙聲。

7629 魚部:
鮚:蚌也。从魚吉聲。漢律:會稽郡獻鮚𤖕。

7630 魚部:
鮅:魚名。从魚必聲。

7631 魚部:
𩽩:魚名。从魚瞿聲。

7632 魚部:
鯸:魚名。从魚侯聲。

7633 魚部:
鯛:骨耑脃也。从魚周聲。

7634 魚部:
𩷹:烝然𩷹𩷹。从魚卓聲。

7635 魚部:
鮁:鱣鮪鮁鮁。从魚犮聲。

7636 魚部:
𩽺:鯕魚。出東萊。从魚夫聲。

7637 魚部:
鯕:魚名。从魚其聲。

7638 魚部:
鮡:魚名。从魚兆聲。

7639 魚部:
𩵏:魚名。从魚匕聲。

7640 魚部:
鱻:新魚精也。从三魚。不變魚。

7641 魚部:
鰈:比目魚也。从魚枼聲。

7642 魚部:
魮:文魮,魚名。从魚比聲。

7643 魚部:
鰩:文鰩,魚名。从魚䍃聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/yu-bu7