Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《曰部》

Library Resources
3025 曰部:
曰:詞也。从口乙聲。亦象口气出也。凡曰之屬皆从曰。

3026 曰部:
𣆑:告也。从曰从冊,冊亦聲。

3027 曰部:
曷:何也。从曰匃聲。

3028 曰部:
曶:出气詞也。从曰,象气出形。《春秋傳》曰:「鄭太子曶。」

3029 曰部:
朁:曾也。从曰兓聲。《》曰:「朁不畏明。」

3030 曰部:
沓:語多沓沓也。从水从曰。遼東有沓縣。

3031 曰部:
曹:獄之兩曹也。在廷東。从㯥,治事者;从曰。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/yue-bu1