Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《月部》

Library Resources
4289 月部:
月:闕也。大陰之精。象形。凡月之屬皆从月。

4290 月部:
朔:月一日始蘇也。从月屰聲。

4291 月部:
朏:月未盛之明。从月、出。《周書》曰:「丙午朏。」

4292 月部:
霸:月始生,霸然也。承大月,二日;承小月,三日。从月䨣聲。《周書》曰:「哉生霸。」

4293 月部:
朗:明也。从月良聲。

4294 月部:
朓:晦而月見西方謂之朓。从月兆聲。

4295 月部:
肭:朔而月見東方謂之縮肭。从月內聲。

4296 月部:
期:會也。从月其聲。

4297 月部:
朦:月朦朧也。从月蒙聲。

4298 月部:
朧:朦朧也。从月龍聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/yue-bu2