Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《至部》

Library Resources
7666 至部:
至:鳥飛从高下至地也。从一,一猶地也。象形。不,上去;而至,下來也。凡至之屬皆从至。

7667 至部:
到:至也。从至刀聲。

7668 至部:
臻:至也。从至秦聲。

7669 至部:
𦥊:忿戾也。从至,至而復遜。遜,遁也。《周書》曰:「有夏氏之民叨𦥊。」𦥊,讀若摯。

7670 至部:
臺:觀,四方而高者。从至从之,从高省。與室屋同意。

7671 至部:
臸:到也。从二至。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/zhi-bu10