Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《豸部》

Books referencing 《豸部》 Library Resources
6079 豸部:
豸:獸長𦟝,行豸豸然,欲有所司殺形。凡豸之屬皆从豸。

6080 豸部:
豹:似虎,圜文。从豸勺聲。

6081 豸部:
貙:貙獌,似貍者。从豸區聲。

6082 豸部:
貚:貙屬也。从豸單聲。

6083 豸部:
貔:豹屬,出貉國。从豸𣬉聲。《》曰:「獻其貔皮。」《周書》曰:「如虎如貔。」貔,猛獸。

6084 豸部:
豺:狼屬,狗聲。从豸才聲。

6085 豸部:
貐:猰貐,似貙,虎爪,食人,迅走。从豸俞聲。

6086 豸部:
貘:似熊而黃黑色,出蜀中。从豸莫聲。

6087 豸部:
𧴄:猛獸也。从豸庸聲。

6088 豸部:
貜:纱玃也。从豸矍聲。

6089 豸部:
貀:獸,無前足。从豸出聲。《漢律》:「能捕豺貀,購百錢。」

6090 豸部:
貈:似狐,善睡獸。从豸舟聲。《論語》曰:「狐貈之厚以居。」

6091 豸部:
豻:胡地野狗。从豸干聲。

6092 豸部:
貂:鼠屬。大而黃黑,出胡丁零國。从豸召聲。

6093 豸部:
貉:北方豸穜。从豸各聲。孔子曰:「貉之為言惡也。」

6094 豸部:
貆:貉之類。从豸亘聲。

6095 豸部:
貍:伏獸,似貙。从豸里聲。

6096 豸部:
貒:獸也。从豸耑聲。讀若湍。

6097 豸部:
貛:野豕也。从豸雚聲。

6098 豸部:
貁:鼠屬。善旋。从豸穴聲。

6099 豸部:
貓:貍屬。从豸苗聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/zhi-bu8