Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《舟部》

Library Resources
5410 舟部:
舟:船也。古者,共鼓、貨狄,刳木為舟,剡木為楫,以濟不通。象形。凡舟之屬皆从舟。

5411 舟部:
俞:空中木為舟也。从亼从舟从巜。巜,水也。

5412 舟部:
船:舟也。从舟,鉛省聲。

5413 舟部:
䑣:船行也。从舟彡聲。

5414 舟部:
舳:艫也。从舟由聲。漢律名船方長為舳艫。一曰舟尾。

5415 舟部:
艫:舳艫也。一曰船頭。从舟盧聲。

5416 舟部:
𦨉:船行不安也。从舟,从刖省。讀若兀。

5417 舟部:
艐:船著不行也。从舟㚇聲。讀若䔂。

5418 舟部:
朕:我也。闕。

5419 舟部:
舫:船師也。《明堂月令》曰「舫人」。習水者。从舟方聲。

5420 舟部:
般:辟也。象舟之旋,从舟。从殳,殳,所以旋也。

5421 舟部:
服:用也。一曰車右騑,所以舟旋。从舟𠬝聲。

5422 舟部:
舸:舟也。从舟可聲。

5423 舟部:
艇:小舟也。从舟廷聲。

5424 舟部:
艅:艅艎,舟名。从舟余聲。經典通用餘皇。

5425 舟部:
艎:艅艎也。从舟皇聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/zhou-bu