Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《足部》

Books referencing 《足部》 Library Resources
1325 足部:
足:人之足也。在下。从止、口。凡足之屬皆从足。

1326 足部:
蹏:足也。从足虒聲。

1327 足部:
跟:足踵也。从足𥃩聲。

1328 足部:
踝:足踝也。从足果聲。

1329 足部:
跖:足下也。从足石聲。

1330 足部:
踦:一足也。从足奇聲。

1331 足部:
跪:拜也。从足危聲。

1332 足部:
跽:長跪也。从足忌聲。

1333 足部:
踧:行平易也。从足叔聲。《》曰:「踧踧周道。

1334 足部:
躣:行皃。从足瞿聲。

1335 足部:
踖:長脛行也。从足㫺聲。一曰踧踖。

1336 足部:
踽:䟽行皃。从足禹聲。《》曰:「獨行踽踽。

1337 足部:
𨄚:行皃。从足將聲。《》曰:「管磬蹡蹡。」

1338 足部:
䠪:踐處也。从足,斷省聲。

1339 足部:
䟔:趣越皃。从足卜聲。

1340 足部:
踰:越也。从足俞聲。

1341 足部:
䟠:輕也。从足戉聲。

1342 足部:
蹻:舉足行高也。从足喬聲。《》曰:「小子蹻蹻。

1343 足部:
跾:疾也。長也。从足攸聲。

1344 足部:
蹌:動也。从足倉聲。

1345 足部:
踊:跳也。从足甬聲。

1346 足部:
躋:登也。从足齊聲。《商書》曰:「予顚躋。」

1347 足部:
躍:迅也。从足翟聲。

1348 足部:
跧:蹴也。一曰卑也,絭也。从足全聲。

1349 足部:
蹴:躡也。从足就聲。

1350 足部:
躡:蹈也。从足聶聲。

1351 足部:
跨:渡也。从足夸聲。

1352 足部:
蹋:踐也。从足𦐇聲。

1353 足部:
踄:蹈也。从足步聲。

1354 足部:
蹈:踐也。从足舀聲。

1355 足部:
躔:踐也。从足廛聲。

1356 足部:
踐:履也。从足戔聲。

1357 足部:
踵:追也。从足重聲。一曰往來皃。

1358 足部:
踔:踶也。从足㔬聲。

1359 足部:
蹛:踶也。从足帶聲。

1360 足部:
蹩:踶也。从足敝聲。一曰跛也。

1361 足部:
踶:躛也。从足是聲。

1362 足部:
躛:衞也。从足衞聲。

1363 足部:
䠟:䠟足也。从足執聲。

1364 足部:
䟗:尌也。从足氏聲。

1365 足部:
蹢:住足也。从足,適省聲。或曰蹢躅。賈侍中說:足垢也。

1366 足部:
躅:蹢躅也。从足蜀聲。

1367 足部:
踤:觸也。从足卒聲。一曰駭也。一曰蒼踤。

1368 足部:
蹶:僵也。从足厥聲。一曰跳也。亦讀若橜。

1369 足部:
跳:蹶也。从足兆聲。一曰躍也。

1370 足部:
䟴:動也。从足辰聲。

1371 足部:
䠧:歭䠧,不前也。从足屠聲。

1372 足部:
𧿳:跳也。从足弗聲。

1373 足部:
蹠:楚人謂跳躍曰蹠。从足庶聲。

1374 足部:
𨃚:趿也。从足荅聲。

1375 足部:
䠛:跳也。从足䍃聲。

1376 足部:
趿:進足有所擷取也。从足及聲。《爾雅》曰:「趿謂之擷。」

1377 足部:
䟺:步行獵跋也。从足貝聲。

1378 足部:
躓:跲也。从足質聲。《》曰:「載躓其尾。」

1379 足部:
跲:躓也。从足合聲。

1380 足部:
跇:述也。从足丗聲。

1381 足部:
蹎:跋也。从足眞聲。

1382 足部:
跋:蹎跋也。从足犮聲。

1383 足部:
蹐:小步也。从足𦟝聲。《》曰:「不敢不蹐。

1384 足部:
跌:踼也。从足失聲。一曰越也。

1385 足部:
踼:跌踼也。从足昜聲。一曰搶也。

1386 足部:
蹲:踞也。从足尊聲。

1387 足部:
踞:蹲也。从足居聲。

1388 足部:
𨃖:踞也。从足荂聲。

1389 足部:
躩:足躩如也。从足矍聲。

1390 足部:
踣:僵也。从足咅聲。《春秋傳》曰:「晉人踣之。」

1391 足部:
跛:行不正也。从足皮聲。一曰足排之。讀若彼。

1392 足部:
蹇:跛也。从足,寒省聲。

1393 足部:
蹁:足不正也。从足扁聲。一曰拖後足馬。讀若苹。或曰徧。

1394 足部:
䟸:脛肉也。一曰曲脛也。从足𢌳聲。讀若逵。

1395 足部:
踒:足跌也。从足委聲。

1396 足部:
跣:足親地也。从足先聲。

1397 足部:
跔:天寒足跔也。从足句聲。

1398 足部:
䠅:瘃足也。从足囷聲。

1399 足部:
距:雞距也。从足巨聲。

1400 足部:
躧:舞履也。从足麗聲。

1401 足部:
䠍:足所履也。从足叚聲。

1402 足部:
䠊:跀也。从足非聲。讀若匪。

1403 足部:
跀:斷足也。从足月聲。

1404 足部:
趽:曲脛馬也。从足方聲。讀與彭同。

1405 足部:
趹:馬行皃。从足,決省聲。

1406 足部:
趼:獸足企也。从足幵聲。

1407 足部:
路:道也。从足从各。

1408 足部:
蹸:轢也。从足㷠聲。

1409 足部:
跂:足多指也。从足支聲。

1410 足部:
蹮:蹁蹮,旋行。从足䙴聲。

1411 足部:
蹭:蹭蹬,失道也。从足曾聲。

1412 足部:
蹬:蹭蹬也。从足登聲。

1413 足部:
蹉:蹉跎,失時也。从足差聲。

1414 足部:
跎:蹉跎也。从足它聲。

1415 足部:
蹙:迫也。从足戚聲。臣鉉等案:李善《文選注》通蹴字。

1416 足部:
踸:踸踔,行無常皃。从足甚聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/zu-bu