Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王翰》

Library Resources
1 王翰:
唐大和五年,漢州什邡縣百姓王翰,常在市日逐小利。忽暴卒,經三日却活,云:冥中有十六人同被追,十五人散配他處,翰獨至一司。見一青衫少年,稱是己姪,為冥官廳子,遂引見推典。又云。是己兄,貌皆不類。其兄語云:「有冤牛一頭,訴爾燒畬,枉燒殺之,又曾賣竹與殺狗人作箜篌,殺狗二頭,狗亦訴爾。爾今名未注死籍,尤可以免,為作功德。」翰欲為設齋,及寫《法華經》、《金光明經》,皆曰:「不可」。乃請曰:「持金剛經七遍與之」。其兄喜曰:「足矣。」及活,遂捨業出家。出《酉陽雜俎》

URN: ctp:taiping-guangji/108/wanghan