Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《赵延寿》

Library Resources
1 赵延寿:
伪辽丞相赵延寿。德钧之子也。仕唐为枢密使。清泰末,自太原陷虏,耶律德光用为伪丞相,综国事。晋少主失政,延寿道戎王为乱。凡数年之间,盗有中夏,实延寿赞成之力也。延寿将家子,幼习武略。即戎之暇,时复以篇什为意,亦甚有雅致。尝在虏庭赋诗曰。黄沙风卷半空抛,云动阴山雪满郊。探水人廻移帐就。射雕箭落著弓抄。鸟逢霜果饥还啄。马渡氷河渴自跑。占得高原肥草地,夜深生火折林梢。南人闻者,往往传之。出《赵延寿传》

URN: ctp:taiping-guangji/200/zhaoyanshou