Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《卢罕》

Library Resources
1 卢罕:
唐李讷除淛东。路由淮楚,时卢罕为郡守。讷既到,适值远日,罕命设将送素膳于讷。讷初见忻然,迨览状。乃将名与讷父"讷父"原作"谢",据《玉泉子》改为"讷父"二字。讳同。讷,建子也,雅性褊躁,大怒。翌日仅旦,已命鼓棹前去。罕闻之,亟命驾而往,舟且行矣。罕知其故,逊谢良久,且言所由以不谨,笞之。讷去意益坚。罕度不可留,怒曰。大小人多名建,公何怒之深也。遂拂衣而去。出《玉泉子》

URN: ctp:taiping-guangji/245/luhan