Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《張融》

Library Resources
1 張融:
宋張融嘗乞假還,帝問所居。答曰。臣陸居非屋,舟居非水。上未解,問張緒。緒曰。融近東山,未有居止。權牽小船上岸,住在其間。上大笑。太祖嘗面許融為司徒長史,敕竟不出。融乘一馬甚瘦,太祖曰。卿馬何瘦,給粟多少。融曰。日給一石。帝曰。何瘦如此。融曰。臣許而不與。明日,即除司徒長史。融與謝寶積"謝寶積"當作"寶積謝",寶積融第六弟,見《南史》本傳。俱謁太祖,融於御前放氣。寶積起謝曰。臣兄觸忤宸扆。上笑而不問。須臾食至,融排寶積,不與同食。上曰。何不與賢弟同食。融曰。臣不能與謝氣之口同盤。上大笑。出《談藪》

URN: ctp:taiping-guangji/247/zhangrong