Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《朱澤》

Library Resources
1 朱澤:
唐王軒少為詩,頗有才思。遊西小江,泊舟苧蘿川,題西施石曰。嶺上千峯秀。江邊細草春。今逢浣沙石,不見浣沙人。俄見一女子。振璚璫。扶石笋。低佪而謝曰。妾自吳宮還越國,素衣千載無人識。當時心比金石堅,今日與君堅不得。既歡會,復有恨別之辭。後蕭山郭凝素,聞王軒之遇,每過浣沙溪,日夕長吟,屢題歌詩於石,寂爾無人,乃鬱怏而返。進士朱澤嘲之。聞者莫不嗤笑。凝素內恥,無復斯遊。《詩》云。三春桃李本無言,苦被殘陽鳥雀喧。借問東鄰效西子。何如郭素擬素擬原作凝素,據明鈔本改。王軒。出《雲溪友議》

URN: ctp:taiping-guangji/258/zhuze