Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《羅公遠》

Library Resources
1 羅公遠:
唐道士羅公遠,幼時不慧。遂入梁山數年,忽有異見,言事皆中。勑追入京。先天中,皇太子設齋,遠從太子乞金銀器物,太子靳固不與。遠曰。少時自取。太子自封署房門。須臾開視,器物一無所見。東房先封閉。往視之,器物並在其中。又借太子所乘馬,太子怒,不與。遠曰。已取得來,見於後園中放在。太子急往櫪上檢看,馬在如故。侍御史袁守一,將食器數枚,就羅公遠看年命。奴擎衣襆在門外。不覺須臾,在遠公衣箱中。諸人大驚,莫知其然。出《朝野僉載》

URN: ctp:taiping-guangji/285/luogongyuan