Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 目老叟為小兒

《目老叟為小兒》

Library Resources
1 目老叟為... :
長安完盛之時,有一道術人,稱得丹砂之妙,顏如弱冠。自言三百餘歲。京都人甚慕之。至于輸貨求丹。橫經請益者。門如巿肆。時有朝士數人造其第,飲啜方酣,有閽者報曰。郎君從莊上來。欲叅覲。道士作色叱之。坐客聞之,或曰。賢郎遠來,何妨一見。道士顰蹙移時,乃曰。但令入來。俄見一老叟,鬢髮如銀,昏耄傴僂,趨前而拜。拜訖,叱入中門。徐謂坐客曰。小兒愚騃,不肯服食丹砂,以至于是。都未及百歲,枯槁如斯,常已斥于村墅間耳。坐客愈更神之。後有人私詰道者親知。乃云。傴僂者即其父也。好道術者,受其誑惑。如欺嬰孩矣。出《玉堂閑話》

URN: ctp:taiping-guangji/289/mulaosouwei