Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 袁州父老

《袁州父老》

Library Resources
1 袁州父老:
袁州村中有老父。性谨厚,为乡里所推,家亦甚富。一日有紫衣少年,车仆甚盛,诣其家求食。老父即延入,设食甚至。徧及从者。老父侍食于前,因思长吏朝使行县,当有顿地,此何人哉。意色甚疑。少年觉之,谓曰。君疑我,我不能复为君隐。仰山神也。父悚然再拜曰。仰山日厌于祭祀,奈何求食乎。神曰。凡人之祀我,皆从我求福。我有力不能致者,或非其人不当受福者,我皆不敢享之。以君长者。故从君求食尔。食讫,辞让而去,遂不见。出《稽神录》

URN: ctp:taiping-guangji/314/yuanzhoufulao