Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《祖價》

Library Resources
1 祖價:
進士祖價,詠之孫也。落第後,嘗遊商山中,行李危困。夕至一孤驛,去驛半里已來,有一空佛寺,無僧居,價與僕夫投之而宿。秋月甚明,價獨翫月,來去而行。忽有一人,自寺殿後出,揖價共坐,語笑說經史,時時自吟。價烹茶待之,此人獨吟不已。又云。夫人為詩,述懷諷物。若不精不切,即不能動人。今夕偶相遇,後會難期,輒賦三兩篇,以述懷也。遂朗吟云。家住驛北路,百里無四鄰。往來不相問,寂寂山家春。又吟。南岡夜蕭蕭,青松與白楊。家人應有夢,遠客已無腸。又吟。白草寒路裏,亂山明月中。是夕苦吟罷,寒燭與君同。詩訖,再三吟之。夜久,遂揖而退。至明日,問鄰人。云。此前後數里,並無人居,但有書生客死者,葬在佛殿後南岡上。價度其詩,乃知是鬼。為文弔之而去。出《會昌解頤錄》

URN: ctp:taiping-guangji/344/zujia