Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《吴任生》

Library Resources
1 吴任生:
吴郡任生者。善视鬼。庐于洞庭山。貌常若童儿,吴楚之俗,莫能究其甲子。宝历中,有前昆山尉杨氏子,侨居吴郡。常一日,里中三数辈,相与泛舟,俱游虎丘寺。时任生在舟中,且语及鬼神事。杨生曰。人鬼殊迹,故鬼卒不可见矣。任生笑曰。鬼甚多,人不能识耳,我独识之。然顾一妇人,衣青衣,拥竖儿,步于岸。生指语曰。此鬼也。其拥者乃婴儿之。"之"原作"也",据明钞本改,,生魂耳。杨曰。然则何以辨其鬼耶。生曰。君第观我与语。即厉声呼曰。尔鬼也,窃生人之子乎。其妇人闻而惊慑。遂疾廻去。步未十数,遽亡见矣。杨生且叹且异。及晚还。去郭数里。岸傍一家。陈筵席。有女巫,鼓舞于其左,乃醮神也。杨生与任生俱问之,巫曰。今日里中人有婴儿暴卒,今则寤矣。故设筵以谢。遂命出婴儿以视,则真妇人所拥者。诸客惊叹之,谢任生曰。先生真道术者,吾不得而知也。出《宣室志》

URN: ctp:taiping-guangji/347/wurensheng