Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《仲小小》

Library Resources
1 仲小小:
臨洮之境。有山民曰仲小小。衆號仲野牛。平生以採獵為務。臨洮巳西。至於疊宕嶓岷之境。數郡良田,自祿山以來,陷為荒徼。其間多產竹牛。一名野牛。其色純黑,其一可敵六七駱駝,肉重千萬斤者。其角,二壯夫可勝其一。每飲齕之處。則拱木叢竹,踐之成塵。獵人先縱火逐之,俟其奔迸,則毒其矢,向便射之。洎中鏃,則挈鍋釜,負糧糗,躡其踪,緩逐之。矢毒既發。即斃,踣之如山,積肉如阜。一牛致乾乾字原闕。據明鈔本補。肉數千斤。斤原作金。據明鈔本改。新鮮者甚美。縷如紅絲綫。乾寧中,小小之獵,遇牛群於石家山,嗾犬逐之。其牛驚擾。奔一深谷,谷盡,南抵一懸崖。犬逐既急,牛相排蹙。居其首者,失脚墮崖;居次者,不知其偶墮,累累接跡而進,三十六頭,皆斃於崖下。積肉不知紀極。秦成階三州士民。荷擔之不盡。出《玉堂閒話》

URN: ctp:taiping-guangji/434/zhongxiaoxiao