Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《姚甲》

Library Resources
1 姚甲:
吴兴姚氏者,开元中。被流南裔,其人素养二犬,在南亦将随行。家奴附子及子小奴悉皆勇壮,谋害其主,然后举家北归。姚所居偏僻,邻里不接,附子忽谓主云。郎君家本北人,今窜南荒,流离万里,忽有不祥,奴当扶持丧事北归。顷者以来,已觉衰惫,恐溘然之后。其馀小弱。则郎君骸骨不归故乡。伏愿图之。姚氏晓其意。云。汝欲令我死耶。奴曰:“正尔虑之。姚请至明晨。及期。奴父子具膳。劝姚饱食。奉觞哽咽。心既苍黄,初不能食,但以物饲二犬。值奴入持,因抚二犬云。吾养汝多年,今奴等杀我,汝知之乎。二犬自尔不食。顾主悲号。须臾,附子至。一犬咋其喉断而毙。一犬遽入厨。又咋其少奴喉亦断。又咋附子之妇,杀之。姚氏自尔获免。出《广异记》

URN: ctp:taiping-guangji/437/yaojia