Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 李林甫

《李林甫》

Library Resources
1 李林甫:
李林甫宅,即李靖宅。有泓師者以道術聞於睿宗時,嘗與過其宅,謂人曰:「後之人有能居此者,貴不可言。」其後久無居人。開元初,林甫官為奉御,遂從而居焉。人有告於泓師,曰:「異乎哉。吾言果驗。驗原作如。據明鈔本改。是十有九年居相位,稱豪貴於天下者。此此原作一。據明鈔本改。人也。雖然,吾懼其易製中門,則禍且及矣。」林甫果相玄宗,恃權貴,為人觖望者久之。及末年,有人獻良馬,甚高,而其門稍庳,不可乘以過,遂易而製。既毀其簷,忽有蛇千萬數,在屋瓦中。林甫惡之,即罷而不能毀焉。未幾,林甫竟籍沒。其始相至籍沒,果十九年矣。出《宣室志》

URN: ctp:taiping-guangji/457/lilinfu