Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《䦯》

Library Resources
1 䦯:
𝍏䦯。阴阳交跌,相阖成一,其祸泣万物。

2 䦯:
初一,圜方杌棿,其内窾换。测曰,“圜方杌棿”、内相失也。

3 䦯:
次二,䦯无间。测曰,“无间”之“䦯”、一其二也。

4 䦯:
次三,龙袭非其穴,光亡于室。测曰,“龙袭非穴”、失其常也。

5 䦯:
次四,臭肥灭鼻,利美贞。测曰,“灭鼻”之“贞”、没所劳也。

6 䦯:
次五,啮骨折齿,满缶。测曰,“啮骨折齿”、大贪利也。

7 䦯:
次六,饮汗吭吭,得其膏滑。测曰,“饮汗吭吭”、道足嗜也。

8 䦯:
次七,䦯其差,前合后离。测曰,“䦯其差”、其合离也。

9 䦯:
次八,辅其折,廅其缺,其人晖且偈。测曰,“辅折”“廅缺”、犹可善也。

10 䦯:
上九,阴阳启𠯒,其变赤白。测曰,“阴阳启𠯒”、极则反也。

URN: ctp:taixuanjing/1