Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《沈》

Library Resources
1 沈:
𝍅沈。陰懷于陽,陽懷于陰,志在玄宮。

2 沈:
初一,沈耳于閨,不聞貞。測曰,「沈耳于閨」、失德體也。

3 沈:
次二,沈視自見,賢於眇之眄。測曰,「沈視」之「見」、得正美也。

4 沈:
次三,沈于美,失貞矢。測曰,「沈于矢」、作聾盲也。

5 沈:
次四,宛雛沈視,食苦貞。測曰,「宛雛沈視」、擇食方也。

6 沈:
次五,雕鷹高翔,沈其腹,好𡢘惡粥。測曰,「雕鷹高翔」、在腐糧也。

7 沈:
次六,見票如累,明,利以正于王。測曰,「見票如累」、其道明也。

8 沈:
次七,離如婁如,赤肉鴟梟,厲。測曰,「離婁」「赤肉」、食不臧也。

9 沈:
次八,盼得藥,利征。測曰,「盼得其藥」、利征邁也。

10 沈:
次九,血如剛,沈于顙,前尸後喪。測曰,「血剛」「沈顙」、終以貪敗也。

URN: ctp:taixuanjing/chen