Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《沈》

Library Resources
1 沈:
𝍅沈。阴怀于阳,阳怀于阴,志在玄宫。

2 沈:
初一,沈耳于闺,不闻贞。测曰,“沈耳于闺”、失德体也。

3 沈:
次二,沈视自见,贤于眇之眄。测曰,“沈视”之“见”、得正美也。

4 沈:
次三,沈于美,失贞矢。测曰,“沈于矢”、作聋盲也。

5 沈:
次四,宛雏沈视,食苦贞。测曰,“宛雏沈视”、择食方也。

6 沈:
次五,雕鹰高翔,沈其腹,好𡢘恶粥。测曰,“雕鹰高翔”、在腐粮也。

7 沈:
次六,见票如累,明,利以正于王。测曰,“见票如累”、其道明也。

8 沈:
次七,离如娄如,赤肉鸱枭,厉。测曰,“离娄”“赤肉”、食不臧也。

9 沈:
次八,盼得药,利征。测曰,“盼得其药”、利征迈也。

10 沈:
次九,血如刚,沈于颡,前尸后丧。测曰,“血刚”“沈颡”、终以贪败也。

URN: ctp:taixuanjing/chen