Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《成》

Library Resources
1 成:
𝍎成。阴气方消,阳藏于灵,物济成形。

2 成:
初一,成若否,其用不已,冥。测曰,“成若否”、所以不败也。

3 成:
次二,成微改改,未成而殆。测曰,“成微改改”、不能自遂也。

4 成:
次三,成跃以缩,成飞不逐。测曰,“或跃以缩”、成德壮也。

5 成:
次四,将成矜败。测曰,“将成”之“矜”、成道病也。

6 成:
次五,中成独督,大。测曰,“中成独督”、能处中也。

7 成:
次六,成魁琐,以成获祸。测曰,“成”之“魁琐”、不以让也。

8 成:
次七,成阙,补。测曰,“成阙”之“补”、固难承也。

9 成:
次八,时成不成,天降亡贞。测曰,“时成不成”、独失中也。

10 成:
上九,成穷入于败,毁成,君子不成。测曰,“成穷”以“毁”、君子以终也。

URN: ctp:taixuanjing/cheng