Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《達》

Library Resources
1 達:
𝌔達。陽氣枝枝條出,物莫不達。

2 達:
初一,中冥獨達,迵迵不屈。測曰,「中冥獨達」、內曉無方也。

3 達:
次二,迷腹達目。測曰,「迷腹達目」、以道不明也。

4 達:
次三,蒼木維流,厥美可以達于瓜苞。測曰,「蒼木維流」、內恕以量也。

5 達:
次四,小利小達,大迷扁扁,不故。測曰,「小達」「大迷」、獨曉隅方也。

6 達:
次五,達于中衢,大小無迷。測曰,「達于中衢」、道四通也。

7 達:
次六,大達無畛,不要止洫作,否。測曰,「大達無畛」、不可偏從也。

8 達:
次七,達于砭割,前亡後賴。測曰,「達于砭割」、終以不廢也。

9 達:
次八,迷目達腹。測曰,「迷目達腹」、外惑其內也。

10 達:
上九,達于咎,貞,終譽。測曰,「達咎」「終譽」、善以道退也。

URN: ctp:taixuanjing/da