Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《达》

Library Resources
1 达:
𝌔达。阳气枝枝条出,物莫不达。

2 达:
初一,中冥独达,迵迵不屈。测曰,“中冥独达”、内晓无方也。

3 达:
次二,迷腹达目。测曰,“迷腹达目”、以道不明也。

4 达:
次三,苍木维流,厥美可以达于瓜苞。测曰,“苍木维流”、内恕以量也。

5 达:
次四,小利小达,大迷扁扁,不故。测曰,“小达”“大迷”、独晓隅方也。

6 达:
次五,达于中衢,大小无迷。测曰,“达于中衢”、道四通也。

7 达:
次六,大达无畛,不要止洫作,否。测曰,“大达无畛”、不可偏从也。

8 达:
次七,达于砭割,前亡后赖。测曰,“达于砭割”、终以不废也。

9 达:
次八,迷目达腹。测曰,“迷目达腹”、外惑其内也。

10 达:
上九,达于咎,贞,终誉。测曰,“达咎”“终誉”、善以道退也。

URN: ctp:taixuanjing/da