Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《格》

Library Resources
1 格:
𝌛格。陽氣內壯,能格乎群陰,攘而郄之。

2 格:
初一,格內善,失貞類。測曰,「格內善」、不省也。

3 格:
次二,格內惡,幽貞類。測曰,「格內惡」、幽貞妙也。

4 格:
次三,裳格鞶鉤,渝。測曰,「裳格鞶鉤」、無以制也。

5 格:
次四,畢格,禽鳥之貞。測曰,「畢格」「禽」、正法位也。

6 格:
次五,膠漆釋,弓不射,角木離。測曰,「膠漆釋」、信不結也。

7 格:
次六,息金消石,往小來弈。測曰,「息金消石」、美日大也。

8 格:
次七,格其珍類,龜緺厲。測曰,「格其珍類」、無以自匡也。

9 格:
次八,格彼鞶堅,君子得時,小人𨲞,憂否。測曰,「格彼鞶堅」、誼不得行也。

10 格:
上九,郭其目,䚩其角,不庳其體,撲。測曰,「郭目解角」、還自傷也。

URN: ctp:taixuanjing/ge