Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《格》

Library Resources
1 格:
𝌛格。阳气内壮,能格乎群阴,攘而郄之。

2 格:
初一,格内善,失贞类。测曰,“格内善”、不省也。

3 格:
次二,格内恶,幽贞类。测曰,“格内恶”、幽贞妙也。

4 格:
次三,裳格鞶钩,渝。测曰,“裳格鞶钩”、无以制也。

5 格:
次四,毕格,禽鸟之贞。测曰,“毕格”“禽”、正法位也。

6 格:
次五,胶漆释,弓不射,角木离。测曰,“胶漆释”、信不结也。

7 格:
次六,息金消石,往小来弈。测曰,“息金消石”、美日大也。

8 格:
次七,格其珍类,龟緺厉。测曰,“格其珍类”、无以自匡也。

9 格:
次八,格彼鞶坚,君子得时,小人𨲞,忧否。测曰,“格彼鞶坚”、谊不得行也。

10 格:
上九,郭其目,䚩其角,不庳其体,扑。测曰,“郭目解角”、还自伤也。

URN: ctp:taixuanjing/ge