Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《割》

Library Resources
1 割:
𝍋割。阴气割物,阳形县杀,七日几绝。

2 割:
初一,割其耳目,及其心腹,厉。测曰,“割其耳目”、中无外也。

3 割:
次二,割其肬赘,利以无秽。测曰,“割其肬赘”、恶不得大也。

4 割:
次三,割鼻食口,丧其息主。测曰,“割鼻”“丧主”、损无荣也。

5 割:
次四,宰割平平。测曰,“宰割平平”、能有成也。

6 割:
次五,割其股肱,丧其服马。测曰,“割其股肱”、亡大臣也。

7 割:
次六,割之无创,饱于四方。测曰,“割之无创”、道可分也。

8 割:
次七,紫霓矞云,朋围日,其疾不割。测曰,“紫霓矞云”、不知刊也。

9 割:
次八,割其蠹,得必疾。测曰,“割其蠹”、国所便也。

10 割:
上九,割肉取骨,灭顶于血。测曰,“割肉”“灭血”、不能自全也。

URN: ctp:taixuanjing/ge1