Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《堅》

Library Resources
1 堅:
𝍍堅。陰形胼冒,陽喪其緒,物競堅彊。

2 堅:
初一,磐石固內,不化貞。測曰,「磐石固內」、不可化也。

3 堅:
次二,堅白玉形,內化貞。測曰,「堅白玉形」、變可為也。

4 堅:
次三,堅不凌,或泄其中。測曰,「堅不凌」、不能持齊也。

5 堅:
次四,小螽營營,螮其蛡蛡,不介在堅螮。測曰,「小螽營營」、固其氐也。

6 堅:
次五,蛡大螮小,虛。測曰,「蛡大螮小」、國虛空也。

7 堅:
次六,韱螮紗紗,縣于九州。測曰,「韱螮」之「縣」、民以康也。

8 堅:
次七,堅顛觸冢。測曰,「堅顛觸冢」、不知所行也。

9 堅:
次八,怙堅禍,惟用解𧋈之貞。測曰,「怙堅禍」、用直方也。

10 堅:
上九,螽焚其翊,喪于尸。測曰,「螽焚其翊」、所憑喪也。

URN: ctp:taixuanjing/jian1