Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《居》

Library Resources
1 居:
𝌬居。陽方躆膚赫赫,為物城郭,物咸得度。

2 居:
初一,匪譽匪咎,克守厥家。測曰,「匪譽匪咎」、其道常也。

3 居:
次二,家無壺,婦承之姑,或洗之塗。測曰,「家無壺」、無以相承也。

4 居:
次三,長幼序序,子克父。測曰,「子克父」、乃能有興也。

5 居:
次四,見豕在堂,狗繫之迒。測曰,「見豕在堂」、其體不慶也。

6 居:
次五,舳艫調安,利富貞。測曰,「舳艫」安和、順其疆也。

7 居:
次六,外其井竈,三歲見背。測曰,「外其井竈」、三歲不享也。

8 居:
次七,老夫擐車,少女提壺,利考家。測曰,「老父擐車」、其體乃莊也。

9 居:
次八,反其几,雙其牝,几家不旨。測曰,「反几」「雙牝」、家用不臧也。

10 居:
上九,株生蘖,其種不絕。測曰,「株生蘖」、其類乃長也。

URN: ctp:taixuanjing/ju