Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《聚》

Library Resources
1 聚:
𝍀聚。陰氣收聚,陽不禁禦,物相崇聚。

2 聚:
初一,鬼神以無靈。測曰,「鬼神無靈」、形不見也。

3 聚:
次二,燕聚嘻嘻。測曰,「燕聚嘻嘻」、樂淫衍也。

4 聚:
次三,宗其高年,群鬼之門。測曰,「宗其高年」、鬼待敬也。

5 聚:
次四,牽羊示于叢社,執圭信辟其左股,野。測曰,「牽羊于叢」、不足勞也。

6 聚:
次五,鼎血之蕕,九宗之好,乃後有孚。測曰,「鼎血之蕕」、信王命也。

7 聚:
次六,畏其鬼,尊其禮,狂作昧,淫亡。測曰,「畏鬼」之「狂」、過其正也。

8 聚:
次七,竦萃于丘冢。測曰,「竦萃丘冢」、禮不廢也。

9 聚:
次八,鴟鳩在林,㕹彼眾禽。測曰,「鴟鳩在林」、眾所㕹也。

10 聚:
上九,垂涕纍鼻,聚家之彙。測曰,「垂涕纍鼻」、時命絕也。

URN: ctp:taixuanjing/ju1