Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《聚》

Library Resources
1 聚:
𝍀聚。阴气收聚,阳不禁御,物相崇聚。

2 聚:
初一,鬼神以无灵。测曰,“鬼神无灵”、形不见也。

3 聚:
次二,燕聚嘻嘻。测曰,“燕聚嘻嘻”、乐淫衍也。

4 聚:
次三,宗其高年,群鬼之门。测曰,“宗其高年”、鬼待敬也。

5 聚:
次四,牵羊示于丛社,执圭信辟其左股,野。测曰,“牵羊于丛”、不足劳也。

6 聚:
次五,鼎血之莸,九宗之好,乃后有孚。测曰,“鼎血之莸”、信王命也。

7 聚:
次六,畏其鬼,尊其礼,狂作昧,淫亡。测曰,“畏鬼”之“狂”、过其正也。

8 聚:
次七,竦萃于丘冢。测曰,“竦萃丘冢”、礼不废也。

9 聚:
次八,鸱鸠在林,㕹彼众禽。测曰,“鸱鸠在林”、众所㕹也。

10 聚:
上九,垂涕累鼻,聚家之汇。测曰,“垂涕累鼻”、时命绝也。

URN: ctp:taixuanjing/ju1