Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《劇》

Library Resources
1 劇:
𝍑劇。陰窮大泣,陽無介儔,離之劇。

2 劇:
初一,骨纍其肉,內幽。測曰,「骨纍其肉」、賊內行也。

3 劇:
次二,血出之蝕,凶貞。測曰,「血出之蝕」、君子傷之也。

4 劇:
次三,酒作失德,鬼睒其室。測曰,「酒作失德」、不能持也。

5 劇:
次四,食于劇,父母采餕,若。測曰,「食劇」以「若」、為順祿也。

6 劇:
次五,出野見虛,有虎牧豬,搴絝與襦。測曰,「出野見虛」、無所措足也。

7 劇:
次六,四國滿斯,宅。測曰,「四國滿斯」、求安宅也。

8 劇:
次七,麃而半而,戴禍顏而。測曰,「麃而半而」、戴禍較也。

9 劇:
次八,缾纍于繘,貞顇。測曰,「缾纍于繘」、厥職迫也。

10 劇:
上九,海水群飛,蔽于天杭。測曰,「海水群飛」、終不可語也。

URN: ctp:taixuanjing/ju2