Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《剧》

Library Resources
1 剧:
𝍑剧。阴穷大泣,阳无介俦,离之剧。

2 剧:
初一,骨累其肉,内幽。测曰,“骨累其肉”、贼内行也。

3 剧:
次二,血出之蚀,凶贞。测曰,“血出之蚀”、君子伤之也。

4 剧:
次三,酒作失德,鬼睒其室。测曰,“酒作失德”、不能持也。

5 剧:
次四,食于剧,父母采餕,若。测曰,“食剧”以“若”、为顺禄也。

6 剧:
次五,出野见虚,有虎牧猪,搴絝与襦。测曰,“出野见虚”、无所措足也。

7 剧:
次六,四国满斯,宅。测曰,“四国满斯”、求安宅也。

8 剧:
次七,麃而半而,戴祸颜而。测曰,“麃而半而”、戴祸较也。

9 剧:
次八,瓶累于繘,贞顇。测曰,“瓶累于繘”、厥职迫也。

10 剧:
上九,海水群飞,蔽于天杭。测曰,“海水群飞”、终不可语也。

URN: ctp:taixuanjing/ju2