Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《窮》

Library Resources
1 窮:
𝍊窮。陰氣塞宇,陽亡其所,萬物窮遽。

2 窮:
初一,窮其窮,而民好中。測曰,「窮其窮」、情在中也。

3 窮:
次二,窮不窮,而民不中。測曰,「窮不窮」、詐可隆也。

4 窮:
次三,窮思達。測曰,「窮思達」、師在心也。

5 窮:
次四,土不和,木科橢。測曰,「土不和」、病乎民也。

6 窮:
次五,羹無糝,其腹坎坎,不失其範。測曰,「羹無糝」、猶不失其正也。

7 窮:
次六,山無角,水無鱗,困犯身。測曰,「山無角」、困百姓也。

8 窮:
次七,正其足,蹛于狴獄,三歲見錄。測曰,「正其足」、險得平也。

9 窮:
次八,涉于霜雪,纍項于䣛。測曰,「纍項于䣛」、亦不足生也。

10 窮:
上九,破璧毀圭,曰竈生鼃,天禍以他。測曰,「破璧毀圭」、逢不幸也。

URN: ctp:taixuanjing/qiong