Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《盛》

Library Resources
1 盛:
𝌫盛。陽氣隆盛充塞,物窴然盡滿厥意。

2 盛:
初一,盛不墨,失冥德。測曰,「盛不墨」、中不自克也。

3 盛:
次二,作不恃,克大有。測曰,「作不恃」、稱玄德也。

4 盛:
次三,懷利滿匈,不利于公。測曰,「懷利滿匈」、營私門也。

5 盛:
次四,小盛臣臣,大人之門。測曰,「小盛臣臣」、事仁賢也。

6 盛:
次五,何福滿肩,提禍撣撣。測曰,「何福」「提禍」、小人之道也。

7 盛:
次六,天錫之光,大開之疆,于謙有慶。測曰,「天錫之光」、謙大有也。

8 盛:
次七,乘火寒泉至。測曰,「乘火泉至」、禍不遠也。

9 盛:
次八,挹于滿熒,幾後之傾。測曰,「挹于滿」、幾危也。

10 盛:
上九,極盛不救,禍降自天。測曰,「極盛不救」、天道反也。

URN: ctp:taixuanjing/sheng