Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《盛》

Library Resources
1 盛:
𝌫盛。阳气隆盛充塞,物填然尽满厥意。

2 盛:
初一,盛不墨,失冥德。测曰,“盛不墨”、中不自克也。

3 盛:
次二,作不恃,克大有。测曰,“作不恃”、称玄德也。

4 盛:
次三,怀利满匈,不利于公。测曰,“怀利满匈”、营私门也。

5 盛:
次四,小盛臣臣,大人之门。测曰,“小盛臣臣”、事仁贤也。

6 盛:
次五,何福满肩,提祸掸掸。测曰,“何福”“提祸”、小人之道也。

7 盛:
次六,天锡之光,大开之疆,于谦有庆。测曰,“天锡之光”、谦大有也。

8 盛:
次七,乘火寒泉至。测曰,“乘火泉至”、祸不远也。

9 盛:
次八,挹于满荧,几后之倾。测曰,“挹于满”、几危也。

10 盛:
上九,极盛不救,祸降自天。测曰,“极盛不救”、天道反也。

URN: ctp:taixuanjing/sheng