Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《事》

Library Resources
1 事:
𝌠事。陽氣大冒昭職,物則信信,各致其力。

2 事:
初一,事無事,至無不事。測曰,「事無事」、以道行也。

3 事:
次二,事在樞,不咨不諏,喪其哲符。測曰,「不咨不諏」、其知亡也。

4 事:
次三,時往時來,間不容氂。測曰,「時往時來」、不失趣也。

5 事:
次四,男女事,不代之字。測曰,「男女事」、非厥務也。

6 事:
次五,事其事,王假之食。測曰,「事其事」、職所任也。

7 事:
次六,任大自事,方來不救。測曰,「任大自事」、奚可堪也。

8 事:
次七,丈人扶孤,豎子提壺。測曰,「丈人扶孤」、小子知方也。

9 事:
次八,男女事,十年不誨。測曰,「男女事」、終家不亨也。

10 事:
上九,到耳順止,事貞。測曰,「到耳順止」、逆聞順行也。

URN: ctp:taixuanjing/shi1