Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《事》

Library Resources
1 事:
𝌠事。阳气大冒昭职,物则信信,各致其力。

2 事:
初一,事无事,至无不事。测曰,“事无事”、以道行也。

3 事:
次二,事在枢,不咨不诹,丧其哲符。测曰,“不咨不诹”、其知亡也。

4 事:
次三,时往时来,间不容氂。测曰,“时往时来”、不失趣也。

5 事:
次四,男女事,不代之字。测曰,“男女事”、非厥务也。

6 事:
次五,事其事,王假之食。测曰,“事其事”、职所任也。

7 事:
次六,任大自事,方来不救。测曰,“任大自事”、奚可堪也。

8 事:
次七,丈人扶孤,竖子提壶。测曰,“丈人扶孤”、小子知方也。

9 事:
次八,男女事,十年不诲。测曰,“男女事”、终家不亨也。

10 事:
上九,到耳顺止,事贞。测曰,“到耳顺止”、逆闻顺行也。

URN: ctp:taixuanjing/shi1