Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《視》

Library Resources
1 視:
𝍄視。陰成魄,陽成妣,物之形貌咸可視。

2 視:
初一,內其明,不用其光。測曰,「內其明」、自窺深也。

3 視:
次二,君子視內,小人視外。測曰,「小人視外」、不能見心也。

4 視:
次三,視其德,可以幹王之國。測曰,「視德」之「幹」、乃能有全也。

5 視:
次四,粉其題䪻,雨其渥須,視無姝。測曰,「粉題」「雨須」、不可忍瞻也。

6 視:
次五,鸞鳳紛如,厥德暉如。測曰,「鸞鳳紛如」、德光皓也。

7 視:
次六,素車翠蓋,維視之害貞。測曰,「素車翠蓋」、徒好外也。

8 視:
次七,視其瑕,無穢。測曰,「視其瑕」、能自矯也。

9 視:
次八,翡翠于飛,離其翼;狐鼦之毛,躬之賊。測曰,「翡翠」「狐鼦」、好作咎也。

10 視:
上九,日沒其光,賁于東方,用視厥始。測曰,「日沒」「賁東」、終顧始也。

URN: ctp:taixuanjing/shi3