Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《失》

Library Resources
1 失:
𝍐失。陰大作賊,陽不能得,物陷不測。

2 失:
初一,刺虛滅刃。測曰,「刺虛滅刃」、深自幾也。

3 失:
次二,藐德靈徵,失。測曰,「藐德」之「失」、不知畏徵也。

4 失:
次三,卒而從而,䘏而竦而,于其心祖。測曰,「卒而從而」、能自改也。

5 失:
次四,信過不食,至于側匿。測曰,「信過不食」、失正祿也。

6 失:
次五,黃兒以中,蕃;君子以之,洗于愆。測曰,「黃兒以中」、過以洗也。

7 失:
次六,滿其倉,蕪其田,食其實,不養其根。測曰,「滿倉」「蕪田」、不能脩本也。

8 失:
次七,疾則藥,巫則酌。測曰,「疾藥」「巫酌」、禍可轉也。

9 失:
次八,雌鳴干辰,牝角魚木。測曰,「雌鳴于辰」、厥正反也。

10 失:
上九,日月之逝,改于尸。測曰,「改于尸」、尚不遠也。

URN: ctp:taixuanjing/shi4