Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《睟》

Library Resources
1 睟:
𝌪睟。阳气𥘩睟清明,物咸重光,保厥昭阳。

2 睟:
初一,睟于内,清无秽。测曰,“睟于内”、清无秽也。

3 睟:
次二,冥驳冒睟,𥅡于中。测曰,“冥驳冒睟”、中自瘱也。

4 睟:
次三,目上于天,耳下于渊,恭。测曰,“目上”“耳下”、聪察极也。

5 睟:
次四,小人慕睟,失禄贞。测曰,“小人慕睟”、道不得也。

6 睟:
次五,睟于幽黄,元贞无方。测曰,“睟于幽黄”、正地则也。

7 睟:
次六,大睟承愆,易。测曰,“大睟承愆”、小人不克也。

8 睟:
次七,睟辰愆,君子补愆。测曰,“睟辰愆”、善补过也。

9 睟:
次八,睟恶无善。测曰,“睟恶无善”、终不可佐也。

10 睟:
上九,睟终永初,贞。测曰,“睟终”之“贞”、诚可嘉也。

URN: ctp:taixuanjing/sui