Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《文》

Library Resources
1 文:
𝌴文。陰斂其質,陽散其文,文質班班,萬物粲然。

2 文:
初一,袷䙡何縵,玉貞。測曰,「袷䙡何縵」、文在內也。

3 文:
次二,文蔚質否。測曰,「文蔚質否」、不能俱睟也。

4 文:
次三,大文彌樸,孚似不足。測曰,「大文彌樸」、質有餘也。

5 文:
次四,裴如邠如,虎豹文如,匪天之享,否。測曰,「斐邠」之「否」、奚足譽也。

6 文:
次五,炳如彪如,尚文昭如,車服庸如。測曰,「彪如」在上、天文炳也。

7 文:
次六,鴻文無范,恣于川。測曰,「鴻文無范」、恣意往也。

8 文:
次七,雉之不祿,而雞藎穀。測曰,「雉之不祿」、難幽養也。

9 文:
次八,彫韱,穀布亡于時,文則亂。測曰,「彫韱」之「文」、徒費日也。

10 文:
上九,極文密密,易以黼黻。測曰,「極文」「易」、當以質也。

URN: ctp:taixuanjing/wen